TEL: +40 744 279 859

SSM

Securitate si sanatate in munca


Oferim consultanta si servicii complete in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca (Protectia muncii)

Documentaţie completă obligatorie - particularizată specificului unităţii/afacerii tale

Evaluarea Riscurilor de Accidentare şi Îmbolnăvire Profesională pentru locurile de muncă/posturile de lucru. Pentru mai multe detalii puteti consulta pagina de mai jos.


Important

Pentru detalii suplimentare sau oferta de pret va rugam sa ne contactati la numarul de tel: 0744 279 859 sau sa accesati pagina de Contact

1. Intocmirea „Fisei de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca” pentru fiecare angajat al societatii si efectuarea instructajului introductive general;

2. Intocmirea unui set de decizii in conformitate cu normelor de organizarea activitatii pe locurile de munca

3. Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru

4. Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie dupa evaluarea riscurilor

5. Elaborarea de instructiuni proprii de SSM, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru

6. Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului

7. Verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului

8. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

9. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite

10. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii sau unitatii

11. Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107,din H.G/ 1425/2006 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui

12. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107

13. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca

14. Evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor

15. Evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare

16. Evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic

17. Monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca

18. Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta realizata cu sprijinul societatilor de profil autorizate

19. Informarea angajatorului, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie

20. Intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile- unde este cazul

21. Evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

22. Identificarea echipamentelor individuale de protectie (EIP) necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; Intocmirea Normativului de acordarea a EIP si a Fisei de magazie privind dotarea angajatilor cu EIP individual sau colectiv

23. Urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.048/2006

24. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177

25. Intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177

26. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege

27. Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor

28. Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie

29. Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca

30. Urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare

31. Propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

32. Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini

33. Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati

34. Indentificarea materialelor igienico-sanitare necesare in cadrul societatii

35. Intocmirea Registrelor unde se va tine evidenta evenimentelor:
a) Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca;
b) Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase;
c) Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare;
d) Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru;

36. Servicii de Medicina mucii, prin colaborare cu cabinet autorizat

37. Intocmirea documantatiei privind infiintarea Comitetului de securitate si sanatate in munca pentru societatile sau unitatile care au un numar de cel putin 50 de lucratori, inclusiv cu capital strain, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei

Important

Colaborarea cu Societati sau cabinete autorizate se face in mod direct, fara adaos comecial din partea noastra, pentru servicii de: medicina muncii, verificari PRAM, noxe, zgomot, supape de presiune, cosuri de fum, intretinere echipamente, etc.

Serviciile de mai sus sunt obligatorii pentru toate societatile, unitatile si institutiile, in conformitate cu normele de SSM., in deosebi, Legea 319/2006 si HG 1425/2006.