TEL: +40 744 279 859

Operator RSVTI

Operator Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR


Consultanta de specialitate privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat.


Important

Pentru detalii suplimentare sau oferta de pret va rugam sa ne contactati la numarul de tel: 0744 279 859 sau sa accesati pagina de Contact


Conform Legii nr.64 din 21 martie 2008 " privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil", La Art. 15. - se precizează, (1) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8 are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice. (2) Persoana fizică sau juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

Extras din ANEXA Nr. 2

Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora

 • 1. Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte
 • 2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
 • 3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
 • 4. Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat

Extras din ANEXA Nr. 3

Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componente ale acestora

 • 1. Generatoare şi cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului
 • 2. Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
 • 3. Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
 • 4. Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat

Autorizarea şi regimul juridic al Operatorului RSVTI este reglementat prin Ordinul nr.130/06.06.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI ACT EMIS DE: Inspectiea de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 395 din 06 iunie 2011.

Conform ART. 3

Deţinătorii/Utilizatorii de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire şi proprietate, au obligaţia să numească un operator RSVTI.


Conform ART. 39
Obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice autorizate ca operatori RSVTI

(1) În exercitarea activităţii, persoanele fizice şi juridice autorizate ca operator RSVTI au obligaţia să supravegheze ca măsurile impuse de legislaţia în vigoare privind funcţionarea, exploatarea, precum şi întreţinerea şi repararea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerinţele prescripţiilor tehnice aplicabile.

(2) În acest sens, operatorul RSVTI - persoană fizică si/sau persoana juridical are următoarele obligaţii specifice:

 • a) să identifice toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului;
 • b) să permită numai funcţionarea echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la ISCIR;
 • c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice prevăd acest lucru;
 • d) să ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;
 • e) să se asigure că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
 • f) să anunţe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă şi să asigure oprirea acestora din funcţiune şi, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
 • g) să solicite în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului oprirea unor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
 • h) să solicite autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare;
 • i) să verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
 • j) să întocmească şi să actualizeze evidenţa centralizată pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
 • k) să instruiască şi să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
 • l) să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;
 • m) să solicite în scris deţinătorului/utilizatorului oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;
 • n) să propună în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/echipamentelor;
 • o) să urmărească eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;
 • p) să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;
 • q) să urmărească pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare;
 • r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalaţiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidenţă, în vederea furnizării tuturor informaţiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
 • s) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deţinător de instalaţii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinţă asupra acestor bunuri;
 • t) să anunţe ISCIR în vederea scoaterii din evidenţă a instalaţiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării;
 • u) să anunţe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor care intră în conservare şi să urmărească realizarea lucrărilor de conservare;
 • v) să anunţe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului;
 • w) să respecte prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR şi celelalte dispoziţii legale în domeniu.

(3) În afara obligaţiilor prevăzute la alin. (2), persoana juridică autorizată ca operator RSVTI are următoarele obligaţii specifice:

 • a) transmiterea către ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnaţi pentru fiecare deţinător/utilizator;
 • b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizaţi să respecte obligaţiile prevăzute la alin. (2) şi cele din prescripţiile tehnice aplicabile;
 • c) informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei;
 • d) să nu permită desfăşurarea activităţii cu operatori care nu deţin la momentul efectuării activităţii de supraveghere tehnică o autorizaţie valabilă.

Conform ART. 40

Obligaţiile şi responsabilităţile unităţilor deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR

(1) În afara obligaţiilor prevăzute la cap. IV din Legea nr. 64/2008, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile deţinătoare/utilizatoare de instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR mai au şi următoarele obligaţii specifice:

 • a) să numească prin decizie internă operatori RSVTI pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le deţin/utilizează;
 • b) în cazul în care deţinătorul/utilizatorul are subdiviziuni/puncte de lucru ale persoanei juridice care deţin instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR, în raza de competenţă teritorială a mai multor inspecţii teritoriale ISCIR, să numească câte un operator RSVTI corespunzător fiecărei inspecţii teritoriale ISCIR;
 • c) să identifice şi să înregistreze, împreună cu operatorul RSVTI, toate instalaţiile/echipamentele supuse autorizării ISCIR pe care le deţin;
 • d) conducerea unităţii este obligată ca la normarea timpului de lucru al operatorului RSVTI (angajat propriu) să ţină cont de numărul de instalaţii/echipamente, complexitatea şi vechimea acestora, precum şi de amplasarea lor pe o anumită arie geografică;
 • e) conducerea unităţii deţinătoare/utilizatoare este obligată să asigure operator RSVTI pentru fiecare punct de lucru unde se desfăşoară activităţi cu instalaţii/echipamente din domeniul ISCIR;
 • f) conducerea unităţii poate să dispună înlocuirea/suplinirea personalului care desfăşoară activitatea de operator RSVTI, dar asigurând derularea activităţii tot cu personal autorizat RSVTI, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Responsabilităţile operatorului RSVTI, conform principalelor Prescripţii Tehnice:


Prescripţia Tehnică PT A1—2010 „Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW”, Conform Art. 20

(1) În cazul aparatelor cu puteri nominale 70 kW < P >400 kW, a cazanelor de apă caldă cu 70 kW < P > 400 kW şi a cazanelor de abur de joasă presiune cu debitul Q < 0,6 t/h ce deservesc instituţiile publice, instituţiile/ unităţile de interes public sau societăţile care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, organizare sau constituire, deţinătorul/ utilizatorul este obligat să asigure operator autorizat RSVTI.

Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI

Conform Art. 44 RSVTI are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

 • a) răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a aparatelor;
 • b) să vizeze livretul aparatului, în cazul menţionat la art. 20, cu ocazia punerii în funcţiune, repunerii în funcţiune şi la verificările tehnice periodice ale acestuia;
 • c) să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni;
 • d) să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident la ISCIR.

(2) Prescripţia Tehnică PT C9—2010 “Cazane de apă caldă şi cazane de abur derjoasă presiune”, cazane cu puterea mai mare de 400 kW

Conform Art. 35

Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii au obligaţia să asigure pe toată perioada de utilizare a cazanului operator autorizat RSVTI.

Conform Art. 185

Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI

 • a) răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a cazanelor;
 • b) să vizeze registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea ştampilei în registru;
 • c) să verifice funcţionarea dispozitivelor de siguranţă la interval de 3 luni şi să menţioneze acest lucru în registru de supraveghere;
 • d) să efectueze verificarea tehnică pentru care are acest drept conform; verificările la cazan se efectuează după obţinerea împuternicirii scrise de la ISCIR;
 • e) să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
 • f) să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident;
 • g) să efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile.

(3)Prescripţia Tehnică PT R1—2010, “MAŞINI DE RIDICAT (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special)

Conform Art. 34

(1) În vederea aplicării prevederilor prezentei prescripţii tehnice, privind siguranţa în funcţionare a maşinilor de ridicat, deţinătorii/utilizatorii trebuie să asigure regimul de supraveghere prin RSVTI.

Conform Art. 131

Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI

 • a) răspunde, împreună cu deţinătorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind siguranţa în funcţionare a maşinilor de ridicat;
 • b) să vizeze lunar registrul de supraveghere prin semnarea şi aplicarea ştampilei în registru;
 • c) să verifice lunar funcţionarea dispozitivelor de siguranţă şi să menţioneze acest lucruîn registru de supraveghere;
 • d) să efectueze verificările tehnice conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, după obţinerea împuternicirii scrise din partea ISCIR;
 • e) să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
 • f) să anunţe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident;
 • g) să efectueze examinarea personalului de deservire şi a personalului auxiliar de deservire, cu respectarea prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile; să organizeze reexaminarea periodică anuală a personalului de deservire şi a personalului auxiliar de deservire, să participe în comisia de reexaminare şi să consemneze în autorizaţie/carnet rezultatul examinării;
 • h) să coordoneze acţiunea de ridicare a unei sarcini, în cazul în care aceasta se efectuează cu ajutorul a două maşini de ridicat.

(4) Prescripţia Tehnică PT R2—2010 “ASCENSOARE ELECTRICE ŞI HIDRAULICE DE PERSOANE, DE PERSOANE ŞIMĂRFURI SAU DE MĂRFURI CU COMANDĂ INTERIOARĂ”

Conform Art. 38

(1) Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, deţinătorii/utilizatorii, alţii decât cei menţionaţi la alin. (2) au obligaţia să asigure RSVTI pe toată perioada de utilizare a ascensorului.

(2) Asociaţiile de proprietari şi persoanele fizice nu sunt obligate să numească RSVTI pentru ascensoarele deţinute.

Conform Art. 121

Obligaţiile şi responsabilităţile RSVTI

 • a) să urmărească pregătirea ascensoarelor şi a sarcinilor de încercare necesare pentru verificări tehnice şi să participe la efectuarea acestora;
 • b) să supravegheze ascensoarele astfel încât acestea să fie utilizate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale documentaţiei tehnice furnizate de montator;
 • c) să verifice şi să vizeze lunar registrul de supraveghere a ascensorului;
 • d) să urmărească afişarea instrucţiunilor de exploatare şi a altor marcaje necesare în locurile stabilite;
 • e) să nu permită manevrarea ascensoarelor, acolo unde este cazul, de către persoane neautorizate;
 • f) să efectueze semestrial instruirea liftierilor, acolo unde este cazul;
 • g) să ţină evidenţa liftierilor, acolo unde este cazul;
 • h) să organizeze examinarea anuală a liftierilor şi să facă parte din comisia de examinare;
 • i) să colaboreze la întocmirea planului de întreţinere şi revizie a ascensorului şi să urmărească îndeplinirea acestuia la termenele prevăzute;
 • j) să urmărească efectuarea verificării cablurilor ascensorului, conform prevederilor prescripţiei tehnice aplicabile;
 • k) să prezinte registrul de evidenţă a ascensoarelor, la cererea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;
 • l) să aducă la cunoştinţa ISCIR în cazul schimbării deţinătorului ascensorului, datele de identificare ale noului deţinător, căruia îi transmite cartea ascensorului.

Instalaţii/ Echipamente ISCIR ce se pot autoriza de către RSVTI


Atât AF (Autorizarea de funcţionare) cât şi VTP (Verificarea tehnică periodică) la următoarele maşini de ridicat:

 • a) macaralele cu sarcina nominală Sn <1 t şi macaralele acţionate manual;
 • b) stivuitoarele autopropulsate şi translatoarele stivuitoare acţionate manual;
 • c) mecanisme de ridicat cu sarcina nominală Sn ≤1 t si mecanisme de ridicat acţionate manual;
 • d) elevatoare pentru vehicule acţionate manual;
 • e) platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi.

Doar VTP (Verificarea tehnică periodică)

Doar cu împuternicire scrisă de la ISCIR pentru:

 • 1) macarale, cu sarcina nominală 1t < Sn ≤50 t;
 • 2) stivuitoare autopropulsate şi translatoare stivuitoare, cu sarcina nominală Sn ≤5 t;
 • 3) elevatoare pentru vehicule, cu sarcina nominală Sn ≤5 t;
 • 4) mecanisme de ridicat, cu sarcina nominală Sn ≤5 t.
 • 5) platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi.

Pentru toate aceste echipamente RSVTI, poate face instruirea personalului care manevreaza aceste echipamente, conform prescriptiei tehnice aplicabile.


Instalaţii/ Echipamente ISCIR ce se autorizează de către ISCIR


Instalaţiile / echipamentele care se autorizează de ISCIR conform domeniilor de aplicare sunt:

I) PT C1-2010 -Cazane de abur şi apă fierbinte cu parametrii:

 • a) cazanelor de abur cu presiunea nominală a aburului (PS) mai mare de 0,05 MPa (0,5bar);
 • b) cazanelor de apă fierbinte cu temperatura maximă a apei mai mare de 110ºC;
 • c) supraîncălzitoarelor de abur şi economizoarelor independente;
 • d) cazane la care P x V>60 bar x litru - şi aici ne referim la cazanele generatoare de abur-intră în categoria C a sălii cazanelor fiind scutite de A.O.I.

II) PT C9-2010-Cazane de apă caldă şi abur joasă presiune cu parametrii:

 • a) cazanele pentru apă caldă cu temperatura maximă a apei calde de cel mult 110ºC şi având puterea mai mare de 400 kW;
 • b) cazanele pentru abur de joasă presiune cu presiunea maximă a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar) şi având debitul mai mare de 0,6 t/h;
 • OBS: Precripţia PT C9-2010 ne permite şi acest lucru:
 • Se acceptă functţionarea în condiţiile prezentei prescripţii tehnice şi a cazanelor:
 • a) pentru apă fierbinte la temperatura maximă de 120ºC cu condiţia ca elementele de siguranţă (termostatele de siguranţă) să fie limitate la 110ºC de către producător sau de către persoane juridice autorizate conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
 • b) pentru abur cu presiunea maximă de 1 bar cu condiţia ca elementele de siguranţă (supapă de siguranţă, presostate) să fie limitate la 0,5 bar.

III) PT C4-2010 -Recipiente cu parametrii:

Prezenta prescripţie tehnică se aplică recipientelor cu presiuni maxime admisibile de lucru mai mari de 0,05 MPa (0,5 bar), astfel:

 • a) recipiente care conţin gaze din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 1 din anexa 1, cu excepţia celor care funcţioneaza în limitele:
 • 1) PS x V < =200 bar x litri, având PS < =200 bar şi V < =1 litru;
 • 2) PS x V < =25 bar x litri, având 0,5 < =PS < =25 bar şi 1 < =V < =50 litri;
 • b) recipiente care conţin gaze din grupa 2 (abur şi alte gaze decât cele din grupa 1), conform diagramei 2 din anexa 1, cu excepţia celor care funcţionează în limitele:
 • 1) PS x V < =1.000 bar x litri, având PS < =1.000 bar şi V < =1 litru;
 • 2) PS x V < =50 bar x litri, având 0,5 < =PS < =50 bar şi 1 <= V < =100 litri;
 • c) recipiente care conţin lichide din grupa 1 (fluide periculoase), conform diagramei 3 din anexa 1, cu excepţia celor care funcţionează în limitele:
 • 1) PS x V <= 500 bar x litri, având PS < =500 bar şi V < =1 litru;
 • 2) PS x V <= 200 bar x litri, având 0,5 < =PS < =200 bar şi 1 < =V < =400 litri;
 • d) recipiente care conţin lichide din grupa 2 (alte lichide decât cele din grupa 1), conform diagramei 4 din anexa 1, cu exceptia celor care funcţionează în limitele:
 • 1) PS x V < =10.000 bar x litri, având PS < =1.000 bar şi V < =10 litri;
 • 2) PS x V < =10.000 bar x litri, având 0,5 < =PS < =1.000 bar şi 10 < =V < =1.000 litri;
 • 3) PS < =10 bar, indiferent de volum.

Prezenta prescripţie tehnică se aplică şi pentru:

 • a) recipientele care transportă pe vehicule de cale ferată sau rutiere diverse lichide sau materiale exceptate de regulamentele privind transportul internaţional feroviar, respectiv rutier, al mărfurilor periculoase (RID şi ADR) şi care sunt sub presiune numai în momentul transvazării/ descărcării lichidelor sau materialelor conţinute, indiferent de presiunea de descărcare;
 • b) recipientele pentru transportul lichidelor, care au presiunea absolută de vapori la 50°C pâna la 0,3 MPa (3 bar) inclusiv;
 • c) recipientele de la lit. b) care transportă lichide sub perna de gaz, a cărui presiune este mai mare de 0,05 MPa (0,5 bar) şi pâna la maxim 0,2 MPa (2 bar) inclusiv, la temperatura de 15ºC.
 • (2) Pentru recipientele care transportă pe vehicule de cale ferată sau rutiere gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune se aplică prevederile prescripţiei tehnice referitoare la cisterne, containere şi butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.

IV) PT C6-2010-Conducte metalice pentru fluide cu parametrii:

Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică conductelor pentru gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori şi acele lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă este cu cel putin 0,5 bar peste presiunea atmosferică şi care:

 • a) pentru gaze din grupa 1: DN > 25 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 1;
 • b) pentru gaze din grupa 2: DN > 32, PS x DN > 1.000 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 2;
 • (2) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică conductelor pentru lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maximă admisibilă este cu cel putin 0,5 bar peste presiunea atmosferică şi care:
 • a) pentru lichide din grupa 1: DN > 25, PS x DN > 2.000 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 3;
 • b) pentru lichide din grupa 2: PS > 10 bar, DN > 200, PS x DN > 5.000 şi se clasifică într-o categorie conform prevederilor din anexa 1, diagrama nr. 4;
 • Observaţie: Grupele de fluide sunt definite în Hotarârea Guvernului nr. 584/2004.

V) PT C10-2010-Conducte de abur şi apă fierbinte cu parametrii:

Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică conductelor care transportă abur la o presiune peste 0,5 bar şi conductelor care transportă apă fierbinte la o temperatură peste 110ºC, având DN > 32 şi PS x DN > 1.000, clasificate conform diagramei din anexa 1.

VI) PT C8-2010- Instalaţii de distribuţie gaze petroliere lichefiate:

Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică următoarelor categorii de instalaţii de distribuţie GPL:

 • a) instalaţii de distribuţie GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc);
 • Observaţie: Instalaţiile de distribuţie GPL la autovehicule, tip SKID (monobloc), construite după 01.01.2004, data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 752/2002, abrogată ulterior de Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare, poartă marcaj de conformitate "CE", iar după introducerea pe piaţă se supun legislaţiei naţionale; pentru aceste instalaţii prezenta prescripţie tehnică se aplică pentru activităţile (exclusiv montarea) care se efectuează după introducerea pe piaţă.
 • b) instalaţii de distribuţie GPL la autovehicule, montate la locul de funcţionare;
 • c) instalaţii de distribuţie GPL la consumatori casnici şi/sau industriali, montate la locul de funcţionare.
 • Observaţie: Instalaţiile de distribuţie GPL de la lit. b) şi c) sunt construite din subansambluri şi părţi componente care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 584/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se montează la locul de funcţionare; subansamblurile poartă marcaj de conformitate "CE" iar lucrările de montare care se efectuează la locul de functionare (sub responsabilitatea utilizatorului) se supun legislaţiei naţionale, pentru ansamblul final neaplicându-se marcaj de conformitate; pentru aceste instalaţii prezenta prescripţie tehnică se aplică pentru activităţile (inclusiv montarea) care se efectuează după introducerea pe piaţă a subansamblurilor.

Recipientele sub presiune din componenţa instalaţiilor GPL se pot instala:

 • a) suprateran;
 • b) suprateran acoperit cu pământ sau nisip;
 • c) subteran acoperit cu pământ sau nisip.

VII) PT A1-2010 -Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale < 400 kW

(1) Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică la:

 • a) aparatele, cu puteri nominale P < 400 kW utilizate pentru încălzit, alimentate cu combustibil gazos sau lichid;
 • b) cazanele de apă caldă, cu puteri nominale P < 400 kW şi temperatura maximă a apei calde de cel mult 110ºC, alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid;
 • c) cazanele de abur de joasă presiune cu debitul nominal Q < 0,6 t/h şi presiunea maximă a aburului de cel mult 0,05 MPa (0,5 bar), alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid.

(2) Echipamentele prevăzute la alin. (1) se denumesc în continuare „aparate”.

Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică şi la cazanele cu puteri nominale P < 400 kW, care poarta marcajul CE:

 • a) pentru apa fierbinte la temperatura maximă de 120ºC, cu condiţia ca dispozitivele de siguranţă să fie limitate la cel mult 110ºC de către producător sau de către persoane juridice autorizate conform prezentei prescripţii;
 • b) pentru abur cu presiunea maximă de 1 bar, cu condiţia ca dispozitivele de siguranţă să fie limitate la cel mult 0,5 bar.

VIII) PT C2-2010-Arzătoare cu combustibili gazoşi şi lichizi

Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică la:

 • a) arzătoare cu combustibil lichid sau gazos care echipează instalaţile tehnologice;
 • b) arzătoare cu combustibil lichid sau gazos care echipează aparate de încălzit cu aer cald sau prin radiaţie, cu puterea nominală P > 400 kW.

IX) PT C11-2010 Sisteme de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţii de ardere aferente cazanelor

Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică:

 • a) sistemelor de ardere şi de automatizare pentru:
 • 1) cazane de abur şi cazane de apă fierbinte;
 • 2) cazane de apă caldă cu puterea P > 400kW şi cazane de abur de joasă presiune cu debitul Q > 0,6 t/h.
 • b) instalaţiilor de automatizare aferente centralelor termice şi instalaţiilor termomecanice anexe a cazanelor.
 • Prevederile prezentei prescriptii se aplică:
 • a) sistemelor de automatizare noi care integrează sistemele individuale ale cazanelor şi ale instalaţiilor termomecanice anexe din centralele termice atunci când nu sunt furnizate de producătorul cazanelor şi/ sau echipamentelor;
 • b) modernizării sistemelor de ardere şi de automatizare ale cazanelor şi instalaţiilor anexe din centralele termice aflate în exploatare;
 • c) automatizării centralelor termice şi cazanelor aflate în exploatare şi care nu sunt echipate cu sisteme de automatizare.

X) PT C7-2010 Dispozitive de siguranţă:

Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică dispozitivelor de siguranţă care echipează instalaţiile/echipamentele sub presiune ce fac obiectul prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile. (2) Prin „dispozitive de siguranţă“ se înţeleg „supape de siguranţă şi membrane de rupere”.

XI) PT R1-2010 Maşini de ridicat: (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare şi platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, elevatoare pentru vehicule şi maşini de ridicat de tip special)

Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică maşinilor de ridicat, componentelor de securitate destinate acestora şi dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii menţionate la alin. (2) şi alin. (3).

(2) Maşinile de ridicat care fac obiectul prezentei prescripţii tehnice sunt:

 • a) macarale, de tipul:
 • 1) macarale deplasabile pe căi fără line de rulare cum ar fi automacarale, macarale pe pneuri, macarale pe senile, macarale montate pe vagon de cale ferată, macarale montate pe vehicule destinate transportului de materiale şi altele asemenea;
 • 2) macarale deplasabile pe căi cu şine de rulare cum ar fi poduri rulante, macarale portal, electropalane deplasabile pe grindă fixă şi altele asemenea;
 • 3) macarale cu braţ şi/ sau platformă rotitoare la punct fix sau deplasabile pe căi cu şine de rulare cum ar fi macarale turn, macarale pivotante, macarale portic şi altele asemenea;
 • 4) macarale de construcţie specială cum ar fi macarale pe cablu, macarale foarfece şi altele asemenea;
 • b) stivuitoare autopropulsate şi translatoare stivuitoare;
 • c) platforme autoridicătoare nedeplasabile/ deplasabile pentru persoane şi/ sau materiale;
 • d) platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi;
 • e) elevatoare pentru vehicule;
 • f) mecanisme de ridicat;
 • g) maşini de ridicat de tip special.
 • (3) Componentele de securitate la care se face referire în prezenta prescripţie tehnică sunt:
 • a) limitatoare de sfârăit de cursă;
 • b) limitatoare de sarcini şi limitatoare de moment al sarcinii;
 • c) dispozitive de reţinere a fluidului în cilindri hidraulici;
 • d) dispozitive de blocare şi evitare a mersului oblic;
 • e) tampoane şi opritoare;
 • f) piese de reazem şi curăţătoare de şină;
 • g) siguranţe la cârlig;
 • h) contacte electrice de siguranţă;
 • i) contact stop (buton stop);
 • j) anemometre;
 • k) paracăzătoare;
 • l) limitatoare de viteză;
 • m) alte componente de securitate precizate de producător în documentaţia tehnică, care îndeplinesc o funcţie de securitate atunci când sunt utilizate şi a căror defectare sau funcţionare necorespunzătoare periclitează siguranţa în funcţionare.

XII) PT R3-2010 Verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mişcării, a elementelor/ dispozitivelor de legare/ prindere şi a elementelor de tracţiune a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat: cabluri, cârlige, lanţuri, benzi textile, funii şi altele asemenea:

Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică elementelor de transmitere a mişcării, elementelor/ dispozitivelor de legare/ prindere şi elementelor de tracţiune a sarcinii utilizate la următoarele instalaţii de ridicat:

 • a) maşini de ridicat;
 • b) ascensoare;
 • c) trape de scenă, trape de decoruri şi instalaţii de cortine pentru incendiu din sălile de spectacol;
 • d) scări rulante şi trotuare rulante;
 • e) echipamente pentru agrement.

XIII) PT R8-2010 Scări rulante şi trotuare rulante

Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică scărilor rulante şi trotuarelor rulante, precum şi componentelor de securitate ale acestora.

Important

Colaborarea cu Societati autorizate se face in mod direct, fara adaos comecial din partea noastra, pentru servicii de: mentenanta echipamente de ridicat si/sau sub presiune, autorizare personal ISCIR (stivuitorist, macaragiu, etc.).

Pentru detalii suplimentare sau oferta de pret va rugam sa ne contactati la numarul de tel: 0744 279 859 sau sa accesati pagina de Contact